Informacja i program


Tematem konferencji jest komunikacja wspomagająca i alternatywna w Europie - przegląd stanu badań i rozwiązań praktycznych w dziedzinie AAC w różnych krajach Europy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi europejskimi społecznościami AAC.

Prezentacje konferencyjne dotyczyć mogą poniżej wymienionych zagadnień:

 • • Diagnoza osób z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się,
 • • Interwencja AAC wobec osób o różnych zaburzeniach w komunikowaniu się,
 • • Praktyczne zastosowania AAC w różnych środowiskach: dom, przedszkole, szkoła, opieka medyczna, pomoc społeczna, inne,
 • • Rozwiązania techniczne na rzecz użytkowników AAC (urządzenia, oprogramowanie, siedziska, kontrola otoczenia, inne),
 • • Doświadczenia użytkowników AAC i ich rodzin,
 • • Budowanie systemów wsparcia osób z zaburzeniami w komunikowaniu się w różnych regionach,
 • • AAC jako przedmiot badań.

Zawartość programu:

 • • sesje plenarne,
 • • sesje równoległe,
 • • warsztaty (2h),
 • • grupy dyskusyjne (1,5 h)
 • • sesja plakatowa
 • • wystawa sprzętu i oprogramowania dla użytkowników AAC

Język konferencji:

Konferencja będzie prowadzona w językach polskim i angielskim z symultanicznymi tłumaczeniami pomiędzy tymi dwoma językami.


Charakter konferencji:

Konferencja będzie miała charakter edukacyjny (szkoleniowy) z udziałem pracowników naukowych.


Harmonogram konferencji:


VIII Regionalna Konferencja AAC Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Let's Talk Together - AAC in Europe

Czwartek, 30. czerwca 2011 r. / Thursday, June 30th 2011

Aula główna - A / Main hall - A

8.30-10.00

Rejestracja uczestników / Registration

10.00-10.30

Otwarcie konferencji.

Opening Ceremony.

10.30-11.45

Wykłady wprowadzające / Opening lectures

10.30

prof. Erna Alant, President of ISAAC, USA:

Przewodnictwo w popularyzowaniu AAC

Leadership in promoting Augmentative and Alternative Communication.

11.00

Darryl Selwood , Adelaida, Australia:

To więcej niż uczestnictwo, a więc porozmawiajmy razem.

It’s more than participation, so let’s talk together.

11.30

David Hofer, Austria:

Life Tool. Komputer i komunikacja.

Life Tool. Computer and Communication.

11.45-12.15

Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy sprzętu / Coffee break and time for exhibition hall visit

12.15-13.30

Sesja plenarna / Plenary session

12.15

prof. Stephen von Tetzchner, Oslo, Norwegia/Norway:

Rusztowanie dla rozwoju języka przy pomocy alternatywnych środków komunikacji.

Scaffolding language development with alternative means.

13.05

prof. Kathryn Drager, prof. Janice Light, Penn State University, PA, USA:

Uwagi na temat projektowania systemów AAC dla małych dzieci – dynamiczne tablice kontekstowe.

Considering the Design of AAC Systems for Young Children – Visual Scene Displays.

13.30-14.30

Przerwa na obiad / Lunch break

Aula główna A / Main hall - A

Aula B / Hall B

Aula C / Hall C

14.30-16.00

Sesje równoległe / Concurrent sessions

14.30

mr Paul Andres (Prentke Romich Company), Niemcy/Germany:

Nowe spojrzenie na obrazki? Idea Minspeak.

A new way to look at pictures? Idea of Minspeak.

14.30

prof. Stephen von Tetzchner, Oslo, Norwegia/Norway:

Potwierdzone badaniami zasady i priorytety stosowania AAC w autyzmie (temat nie potwierdzony).

Evidence based principles and priorities of using AAC in autism.

14.30

Dan Hanson (Attainment Company), USA:

Adaptacje i pomysły na zastosowania urządzeń GoTalk.

Ideas and Adaptations for using GoTalks.

15.00

mgr Maria Podeszewska, Bartosz Mateńko, Szczecin, Polska/Poland:

Spektrum Autyzmu-spektrum komunikacji. O postawach i zachowaniach komunikacyjnych.

Autistic spectrum – communication spectrum. On communicative attitudes and behaviors.

15.00

Sandor Szucs, Ferenc Bihari, Budapeszt, Węgry/Hungary:

Zależność pomiędzy fizjoterapią, a wprowadzaniem AAC – historia przypadku.

Relationship between physiotherapy and AAC intervention - A case history.

15.20

ms. Eleanor Barber, Wlk. Brytania/UK:

Widgit: większy dostęp dla użytkowników symboli.

Widgit: Greater Access for Symbol Users.

15.30

mgr Adam Ławicki, Opole, Polska/Poland: Wykorzystanie alternatywnej komunikacji w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Alternative communication in therapy of subjects with autistic spectrum disorders.

15.20

mgr Agnieszka Konieczek, Kwidzyn, Polska/Poland:

Rozwiązania dostępowe w zakresie zastosowania włączników w praktyce terapeutycznej.

Using switches in therapeutic practice - accessibility solutions.

15.40

mgr Joanna Piłat, Warszawa, Polska/Poland: Poprawność definiowania pojęć w programie Boardmaker .

Accuracy of definitions of notions in the Boardmaker programme.

16.00-17.00

Przerwa na kawę + sesja plakatowa / Coffee break and poster session

17.00-18.30

Sesje równoległe / Concurrent sessions

17.00

dr Clare Fenwick, Paul Hawes (Sensory Software International Ltd), Wielka Brytania/UK:

Dlaczego tak wiele urządzeń do komunikacji wykorzystuje obecnie Grid 2?

Why are so many communication aids now using The Grid 2?

17.00

mgr Agnieszka Danowska, mgr Katarzyna Borowik, Białystok, Polska/Poland:

Komunikuję się choć nie mówię - rozwijanie mowy u dziecka o profilu autystycznym.

I communicate, although I can’t speak. Developing speech in child with autism spectrum disorder.

17.00

Anna Cygan, Katarzyna Łuszczak, Jarosław Urbański (Harpo), Poznań, Polska/Poland:

Jak nowe sposoby pracy z komputerami wpływają na AAC..

How New Ways of Interfacing with Computers Influence AAC.

17.30

mgr Anna Andrykowska, mgr Małgorzata Bernacik-Rakocz, Kraków, Polska/Poland:

Pomoce elektroniczne w komunikacji uczniów niemówiących z wieloraką niepełnosprawnością – studium przypadków Mikołaja i Andrzeja.

Electronic devices supporting communication of nonverbal children with complex disability – a case study of Mikołaj and Andrzej.

17.30

mgr Magdalena Kawa, Warszawa, Polska: Picture Exchange Communication System - narzędzie do wspierania komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Picture Exchange Communication System – a tool supporting communication skills in children with autistic spectrum disorders.

17.30

Doeko Hekstra (Handicom), Harderwijk, Holandia/Netherlands:

Znoszenie granic poprzez symbole.

Pull down borders with symbols.

18.00

Paula Simonsen, Norwegia/Norway:

PODD Communication book.

Książka do komunikacji PODD.

18.00

mgr Magdalena Kaźmierczak , MS, CCC/SLP, Polska/Poland, Lori Frost, Ph.D. Andy Bondy, USA:

Klarowny obraz PECS: Korzyści płynące z używania Picture Exchange Communication System.

A Clear Picture of PECS: The Use and Benefits of Picture Exchange Communication System.

18.00

mgr Monika Zielińska, mgr Katarzyna Szady (Young Digital Planet), Polska/Poland:

Multimedialne wspomaganie procesu komunikowania się.

Supporting the communications process with multimedia use.

18.30

Zakończenie obrad pierwszego dnia konferencji, przejście do karczmy „Osada”

The end of the first day proceedings, small walk to the inn "Osada"

19.00

Biesiada polska w karczmie „Osada”

Polish feast at the inn "Osada"

Piątek, 1. lipca 2011 r. / Friday, June 1st 2011

Aula główna A / Main hall - A

Aula B / Hall B

Aula C / Hall C

9.00-10.30

Sesje równoległe / Concurrent sessions

9.00

prof. Kathryn Drager, prof. Janice Light, Penn State University, PA, USA:

Dziecięce reprezentacje pojęć na wczesnym etapie rozwoju języka – implikacje dla projektowania symboli.

Children’s Representations of Early Language Concepts: Implications for Designing Symbols.

9.00

mgr Katarzyna Kaniecka, Kwidzyn, Polska/Poland:

Terapeuta - osoba wspierająca rodzinę w procesie rozwijania umiejętności porozumiewania się ich dziecka.

The role of a therapist in supporting family in the process of development of their child’s communication skills.

9.00

mgr Małgorzata Dońska – Olszko, dr Anna Lechowicz, mgr Krystyna Ziątek, Warszawa, Polska/Poland:

Od specjalistycznej pomocy osobie niemówiącej do jej włączenia społecznego. Jak organizować pracę szkoły i przygotować kadrę do rozumienia i wdrażania idei włączenia.

From specialized support to nonverbal subjects to their social inclusion. How to organize the school system and train the staff to understand and implement the idea of inclusion.

9.30

dr Bogusława Beata Kaczmarek, Poznań, Polska/Poland:

Wpływ gestów i symboli programu Makaton na rozwój mowy i języka dzieci z Zespołem Downa.

The influence of gestures and symbols of Makaton programme on the development of speech and language in children with Down syndrome.

9.30

mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz, Warszawa, Polska/Poland:

Spotkania z Tosią - szanse i możliwości nabywania kompetencji społecznych przez użytkowników AAC.

Meeting Tosia - the opportunities and chances for acquiring social competence by AAC users.

9.30

dr. Vicki Casella, The Bridge School, CA, USA:

Łączenie programu nauczania i nauki komunikacji: skuteczne strategie stosowane w The Bridge School.

Curriculum and Communication through Collaboration: Successful Strategies at The Bridge School.

10.00

dr Magdalena Grycman, Kwidzyn, Polska/Poland:

Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej.

The influence of AAC on the efficiency of communication in nonverbal children and youth.

10.00

mgr Agnieszka Pilch, Zamość, Polska/Poland:

Co dalej? Jak ułatwić użytkownikom AAC włączenie się w nurt życia społeczności lokalnej.

What next? How to facilitate AAC users involvement in mainstream community life.

10.30-11.30

Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy sprzętu / Coffee break and time for exhibition hall visit

11.30-13.30

Sesje równoległe / Concurrent sessions

11.30

dr Mario Giovanni Damiani, dr Elisabetta Brancaccio, dr Elvira Luongo, prof. Silvia de Robertis, Włochy/Italy:

Diagnoza dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi w okresie rozwoju: nasze doświadczenia z Social Network oraz dwoma innymi prostymi narzędziami w codziennej praktyce.

Assessment for persons with Complex Communication Needs in developmental age: our experience with Social Network and 2 other simple tools in daily practice.

11.30

Sayomdeb Mukherjee, Kalkuta, Indie/India:

Odpowiedź użytkownika AAC.

Response as an AAC user.

11.30

mgr Aldona Mysakowska-Adamczyk, mgr Małgorzata Mazur-Strzałkowska, Warszawa, Polska/Poland:

Program wspierania rodziców w roli świadomych partnerów dziecka niemówiącego.

Parents as partners of their nonverbal children: a programme supporting parents’ active involvement.

12.00

Beata Batorowicz, M.Sc., OT, dr Gillian King dr Patty Rigby, Kanada/Canada:

Ocena jakości środowiska a doświadczenia młodzieży związane z miejscem aktywności.

Evaluating Environmental Qualities and Youth Experiences of Activity Settings.

12.00

Maria Kabuszko, mgr Iwona Stępniewicz, Warszawa, Polska/Poland:

Podróż Maszy.

Masza’s Journey.

12.00

mgr Dagmara Czernek, mgr Jolanta Szwiec- Kolanko, Kraków, Polska/Poland:

Strategie nauki porozumiewania się dzieci za pomocą gestów Makaton.

Strategies for developing communication skills in children with the help of Makaton gestures.

12.30

mgr Alina Smyczek, Kraków, Polska/Poland:

Szkoła dla uczniów z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się: poszukiwanie narzędzia ewaluacji i poprawy środowiska edukacyjnego.

A school for children with severe communication disorders; in search of school environment evaluation and improvement tool.

12.30

Nadia Browning, MSc, OT , Freiburg, Niemcy/Germany:

Obóz dla użytkowników AAC i ich rodzin: jak sprawić, by marzenie grupy uczniów stało się rzeczywistością.

Overnight Camp for AAC users and their families: How to transform a group of students dream into reality.

12.30

mgr Katarzyna Krauze, mgr Katarzyna Bulanda, mgr Zuzanna Bystrzycka, mgr Marzena Cieślar, Juszczyn, Polska/Poland:

Przykłady pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w Juszczynie w oparciu o „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się – Jedzenie” dr M. Grycman.

Dr. Grycman’s „Programme supporting communicative competence of children with severe communication disorders – Food”. Selected examples of therapeutic intervention for children with complex disabilities in the Centre for Education and Therapy in Juszczyn.

13.00

Elisabeth Grindheim, Sidsel Romhus, Norwegia/Norway:

Prezentacja instruktażowego filmu DVD skierowanego do personelu pracującego z osobami z poważnymi zaburzeniami komunikacji.

Presentation of an educational DVD for staff working with severely communication disabled individuals.

13.00

dr Magnus Magnusson, Szwecja/Sweden:

Kreatywność przez współuczestnictwo.

Creativity through Participation.

13.00

mgr Elżbieta Niklewska – Piotrowska, mgr Estera Hejna, Kwidzyn, Polska/Poland: Wykorzystanie w terapii dzieci niemówiących narzędzi: „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się - Emocje ” oraz „Ciągi czynności , gry i zabawy” dr M. Grycman. w praktyce terapeutycznej.

Dr. Grycman’s „Programme supporting communicative competence of children with severe communication disorders: “Ativities and games” and “Emotions” in therapeutic practice.

13.30-14.30

Przerwa na obiad / Lunch break

14.30-16.00

Sesja równoległa z grupami dyskusyjnymi / Concurrent session and disscussion group

14.30

Sandra Hartley (Logan), Waterbury, USA:

LOGAN® PROXTALKER®

14.30

Grupa dyskusyjna:

Użytkownicy AAC, ich rodziny i przyjaciele: Moderatorzy:

Małgorzata Rybarczyk,

Darryl Sellwood

Discussion group

AAC users, their families and friends Leaders

Moderators:

Małgorzata Rybarczyk (Poland),

Darryl Sellwood (Australia)

14.30

Grupa dyskusyjna

Discussion group

15.00

Aimee Green (Claro Software), Lancashire, Wlk. Brytania/UK:

Rodzina narzędzi Claro Software wspomagających czytanie i pisanie.

Claro Software family of reading and writing support tools.

15.30

mgr Emilia Śmiechowska-Petrovskij, dr Marlena Kilian, Warszawa, Polska/Poland, Lars Ballieu Christensen, Ph.D, Dania/Denmark:

RoboBraille: wysokiej jakości mp3, Daisy i Braille niewielkim wysiłkiem i bez kosztów.

RoboBraille -high-quality mp3, Daisy and Braille with minimum hassle and no cost.

16.00-16.30

Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy sprzętu / Coffee break and time for exhibition hall visit

16.30-18.30

Warsztaty / Workshops

Alycia Berg, MS, CCC-SLP, Children's Hospital Boston, USA:

Budowanie fundamentów powodzenia: Diagnoza I interwencja AAC wobec małych dzieci (0-6).

Building Foundations for Success: AAC Assessment and Intervention for Young Children (0-6).

Beata Batorowicz, MSc, OT, Nadia Browning, MSc, OT, Jerzy Antczak, P.Eng., Kanada/Canada:

Siedziska, pozycjonowanie i dostęp do narzędzi komunikacji wspomagającej i alternatywnej: zasady i praktyka.

Seating, positioning and access to augmentative and alternative communication: Principles and practice.

dr Magdalena Grycman, Kwidzyn, mgr Monika Jerzyk, „Zakątek”, Poznań, Polska/ Poland:

Diagnoza umiejętności porozumiewania się i wyznaczenie celów terapeutycznych.

Evaluating communicative skills and setting up therapeutic goals.

18.30

Zakończenie obrad drugiego dnia konferencji

The end of the second day proceedings

20.00

Bankiet w Restauracji Belvedere

Reception in „Belvedere” restaurant

Sobota, 2. lipca 2011 r. / Saturday, June 2nd 2011

Aula główna A / Main hall - A

Aula B / Hall B

Aula C / Hall C

9.00-11.00

Sesje równoległe / Concurrent sessions

9.00

prof. Sophia Kalman, Budapeszt, Węgry/Hungary:

25 lat propagowania AAC na Węgrzech: różnice pomiędzy pierwszym dwudziestoleciem, a ostatnimi pięcioma laty.

25 Years of Promoting AAC in Hungary: Differences Between the First Twenty and the Last Five Years.

9.00

prof. Kaisa Launonen, Helsinki, Finlandia/Finland:

Wspomaganie dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami komunikacji.

Interaction with people with the most severe intellectual and communication impairments.

9.00

mr Darryl Sellwood, dr Denise Wood, dr Parimala Raghavendra, Adelaida, Australia:

Metody dostępu telekomunikacyjnego (zdalnego) z perspektywy użytkownika AAC.

AAC User Perspectives of Telecommunications Access Methods.

9.30

dr Mario Giovanni Damiani, Włochy/Italy:

Wdrażanie AAC w różnych środowiskach (domu pacjenta, przychodni, szkole, dziennym oddziale rehabilitacji) - różne zadania Centrum Rehabilitacji we Włoszech.

Implementing AAC in different settings: home, ambulatory, school, half day rehabilitation as different services of a Rehabilitation Center in Italy.

9.30

Sidsel Romhus, Norwegia/ Norway:

Terapia dzieci z poważnymi trudnościami w komunikowaniu się: strategie służące wypracowaniu powszechnego zrozumienia środków ekspresji w środowisku dziecka.

Intervention for children with severe communication problems: Strategies for developing common understanding of communicative expression in the environment.

9.30

mr Gregoris Panayiotou, Cypr/Cyprus:

Historia, która skończyła się AAC.

A story with an AAC ending.

10.00

mgr Jana Šarounová, Praga, Czechy/Czech:

Interwencja z użyciem AAC na przestrzeni lat – studium przypadku.

AAC intervention through the years: a case study.

10.00

mgr Katarzyna Klimek-Markowicz, Poznań, Polska/Poland:

Wprowadzanie komunikacji alternatywnej w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością na przykładzie szkoły Zakątek.

Introducing alternative communication in therapy of subjects with complex disabilities. The example of Zakątek School.

9.50

Michał Woźniak, Warszawa, Polska/Poland:

Moja droga do samodzielności.

My road to independence.

10.30

Alina Stefania Tutu, Romeo Adrian Cozma, Mariana Meran, Bukareszt, Rumunia/Romania:

Wdrażanie AAC w Szkole Specjalnej nr 6 im. Świętego Mikołaja w Bukareszcie.

Implementing AAC in Special School 6, Saint Nicholas, Bucharest, Romania.

10.30

Monika Toth, Węgry/Hungary:

Naucz mnie, jak to zrobić najlepiej! Doświadczenia używania AAC przez uczniów niewidomych I głuchoniewidomych.

Teach how I can do my best! - Experience using AAC among deafblind and visually impaired students.

10.20

Małgorzata Rybarczyk, Warszawa, Polska/Poland:

Jak słuchać, by dzieci mówiły?

How to listen to make children speaking?

10.45

dr Katerina Mavrou, Cypr/Cyprus:

AAC in Cyprus: A recently introduced policy and practice – Case studies’ experiences.

AAC na Cyprze: nowo wdrożona polityka i praktyka – doświadczenia płynące ze studium przypadku.

10.40

Mary Ann Glicksman, Francja/France:

Co będzie jutro? Wizja przyszłości dla naszych dzieci.

What About Tomorrow?  Envisioning a Future for Our Children.

11.00-11.45

Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy sprzętu / Coffee break and time for exhibition hall visit

11.45-13.15

Sesje równoległe / Concurrent sessions

11.45

Liya Kalinnikova, Rosja/Russia, dr Magnus Magnusson, Szwecja/Sweden:

Mapa AAC w północno-zachodniej Rosji, Białorusi, Ukrainie I Gruzji. Raport projektu AAC- północ.

Mapping the AAC in North-West of Russia, Belarus, Ukraine and Georgia. Report of the Project “AAC-North”.

11.45

Dan Hanson (Attainment Company), USA:

GoTalk Express 32 – własności i możliwości.

GoTalk Express 32 – features and options.

11.45

mgr Jolanta Jaszczuk, Anna Kazimierczak, Warszawa, Polska:

Komunikowanie się - czy to trudne zadanie? Moja historia.

Is communication a difficult task ? My story.

12.15

Anne Warrick, Toronto, Kanada:

Supporting AAC Pioneers Through Responsive Collaboration: a growing worldwide network.

12.05

Taina Karjalainen, Finlandia/Finland:

MCDI jako metoda oceny zasobu słownictwa dzieci słyszących posługujących się językiem migowym w ekspresji językowej.

MCDI as a method to assess the vocabulary of hearing children using signing as their expressive language.

12.15

Agnieszka Bal, Warszawa, Polska:

Od znaku do litery.

From sign to a letter.

12.25

mgr Joanna Mąka, Polska:

Zależności pomiędzy Zaburzeniami Procesów Przetwarzania Słuchowego a Specyficznymi Zaburzeniami Rozwoju Językowego. Próbki testów dla polskiego języka w ocenie CAPD i SLI.

The relationship between auditory processing deficits and specific language impairment. Sample tests for evaluating CAPD and SLI in the Polish language.

12.45

Erna Alant, Aldona Mysakowska-Adamczyk, ISAAC:

Czym jest ISAAC?

Spotkanie w sprawie oddziału ISAAC-Polska

What is ISAAC?

Meeting on ISAAC-Poland chapter.

12.50

mgr Agnieszka Adamczyk, Gdańsk, Polska/Poland:

Przejrzystość i czytelność znaków przestrzenno-dotykowych w komunikacji niewerbalnej osób z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością.

Transparency and clarity of tangible symbols in nonverbal communication of people with moderate, substantial and profound disabilities.

12.45

mgr Ewa Kondrakiewicz, Bartosz Nowosadowski, Michał Kozyrski, Zamość, Polska/Poland:

Mój pierwszy raz.

My first time.

Aula główna A / Main hall - A

13.15-14.00

Podsumowanie. Ceremonia zamknięcia konferencji

Summary and closing ceremony

15.15-17.15

Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem

Guided Warsaw sightseeing

Aula główna - A / Main hall – A

Czwartek, 30 czerwca 2011 / Thursday, June 30th 2011

16.00-17.00

Sesja plakatowa / Poster session

Sidsel Romhus, Elisabeth Grindheim, Gyro Herder, Norwegia/Norway:

Zastosowanie AAC w populacji dzieci z autyzmem w regionie Nordland w Norwegii.

The use of augmentative and alternative communication in the population of children with autism in Nordland County, Norway.

mgr Martina Minarikova, mgr Erika Pitko, Słowacja/Slovakia:

Jak w ciągu 8 dni turnusu podczas rehabilitacyjnego wprowadzić dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodziców w tajniki AAC.

Introducing AAC in 8 days to parents and their children with cerebral palsy during rehabilitation stay.

mgr Dominika Rusjan, mgr Urszula Fila, Marcin Bucyk, Polska/Poland:

AAC w placówkach Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym oraz w życiu codziennym.

AAC applications in the institutions run by Foundation for People with Disabilities and in daily life.

mgr Maria Podeszewska, Bartosz Mateńko, Polska/Poland:

Spektrum Autyzmu-spektrum komunikacji. O postawach i zachowaniach komunikacyjnych.

Autistic spectrum – communication spectrum. On communicative attitudes and behaviours.

dr Bogusława Beata Kaczmarek, Polska/Poland:

Wpływ gestów i symboli programu Makaton na rozwój mowy i języka dzieci z Zespołem Downa. The influence of gestures and symbols of Makaton programme on the development of speech and language in children with Down syndrome.

dr Agnes Juhasz, Marta Sulyan, Węgry/Hungary:

Razem lepiej! – Budując kontakty między rówieśnikami.

It is Better Together! - Building Connections with Average Peers.

mgr Alina Smyczek, Polska/Poland:

Różnorodność osobistych pomocy do komunikacji uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.

Diversity of personal communication aids of students from Special School Sets No 11 in Cracow.

dr Bogusława Beata Kaczmarek, dr Magdalena Grycman, Polska/Poland:

Polska literatura dotycząca wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji.

Polish literature concerning augmentative and alternative communication.

Jarosław Urbański (Harpo Ltd.), Poznań, Polska/Poland:

AsTeRICS - Zestaw do szybkiej integracji i konstrukcji urządzeń rehabilitacyjnych.

AsTeRICS – Set for Quick Integration and Construction of Rehabilitation Equipment.

Komitet Merytoryczny zastrzega sobie możliwość zmian w programie.